im-pact

algemene voorwaarden

12/06/2024

Algemeen

De contractuele relaties tussen de klant en im-pact nv zijn behoudens anders tussen partijen formeel tot uitdrukking gebracht, exclusief onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van deze van de klant. Ze zijn van toepassing op alle werken, leveringen en diensten die door im-pact nv worden geleverd.

Door de opdracht aan im-pact nv toe te wijzen, verklaart de klant de algemene voorwaarden te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien ze expliciet, vooraf en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

Onderhavige algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de specifieke contractuele bepalingen tussen im-pact nv en de klant en vormen er een integraal onderdeel van.

Opdracht

Om geldig te zijn, moet elke opdracht door im-pact nv vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk worden geaccepteerd. Indien specifiek een aanbetaling werd voorzien, dient deze ook te gebeuren alvorens de opdracht als definitief kan beschouwd worden.

im-pact nv onderscheidt zich door een resultaatsverbintenis aan te gaan, waarbij de thema’s oplevering, kwaliteit, budget en/of timing aan de orde kunnen zijn. Bij ontstentenis ervan, rest hoe dan ook een middelenverbintenis.

im-pact nv is uitsluitend gebonden door wat expliciet in de opdracht is voorzien. Eventuele wijzigingen door de klant in de aanvaarde opdracht komen uitsluitend en volledig ten laste van de klant. Elke wijziging kan maar toegevoegd worden, nadat ze uitdrukkelijk en schriftelijk door im-pact nv wordt goedgekeurd.

Prijs en betaling

De prijs van de opdracht wordt beschreven in de overeenkomst tussen partijen (aanvaarde offerte, voorstel, contract), ze wordt door im-pact nv gefactureerd. De vermelde prijs is alleen van toepassing op de opdracht zoals door im-pact nv geaccepteerd en dekt geen extra werk. De klant draagt de volledige kosten inherent aan elke aanpassing van de opdracht.

im-pact nv zal de geleverde service (werken, diensten, leveringen) maandelijks per einde maand factureren in functie van de voorgang, tenzij anders is bepaald.

Alle prijzen zijn all-in en exclusief BTW, tenzij expliciet anders overeengekomen en vermeld.

De facturen van im-pact nv moeten worden betaald binnen een termijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen deze termijn wordt betaald, is automatisch en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd door de klant, en daarnaast zal het factuurbedrag stijgen met een compensatie van 1% per maand .
Elk geschil met betrekking tot de uitvoering van de opdracht of de facturen moet per aangetekend schrijven binnen 15 dagen na verzending van de factuur of na de feiten die de basis van het geschil vormen, op im-pact nv worden verzonden, op straffe van verval van enige verdere claim in dit verband.

Een melding aan im-pact nv per e-mail binnen de 10 dagen, met ontvangstbevestiging, wordt eveneens aanvaard.

In ieder geval heeft de klant niet langer het recht om een schadevergoeding te eisen één jaar na beëindiging van de opdracht.

Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van im-pact nv bedraagt maximaal 10% van de jaarlijkse contractuitgaven van de klant en dekt niet noodzakelijk het werkelijke verlies van de klant. De aansprakelijkheid van im-pact nv is beperkt tot gevallen van aantoonbare grove fout en/of nalatigheid.

In ieder geval kan de klant geen schadevergoeding eisen voor andere dan onmiddellijke en directe gevolgen of verliezen.

De beroepsaansprakelijkheid van im-pact nv is in alle gevallen beperkt tot € 125 000.

Vertrouwelijkheid

Partijen zullen alle informatie van welke aard dan ook die in hun bezit komt in het kader van de opdracht of de pre- of post-contractuele fase ervan en met betrekking tot de andere partij, strikt vertrouwelijk houden en ervoor zorgen dat hun respectieve werknemers, agenten en onderaannemers ook dergelijke vertrouwelijkheid in stand houden.

Beëindiging van de overeenkomst

Behoudens anders overeengekomen, kunnen partijen de overeenkomst ten allen tijde beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

Als de overeenkomst wordt beëindigd door de klant, is zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de (tegen)waarde van de originele opdracht verschuldigd.